Obchodní podmínky 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP [Jarka-Nývltová-foto]

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje fotografií a souvisejícího zboží mezi Jaroslavou Nývltovou (dále jen "Prodávající") a jejími zákazníky (dále jen "Kupující").
 2. Prodávajícím je Jaroslava Nývltová, Rozdvojená 151, 46312, Šimonovice, IČ 72719184 (neplátcem DPH), zabývající se fotografováním, prodejem vlastních fotografií Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou: e-mail: nyvltova@gmail.com  a  tel. č.: +420 602 309 616
 3. Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.
 4. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
II. Bezpečnost a ochrana informací
 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl, jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
III. Objednávání
 1. Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně prohlédnout a vyzvednout. Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, který je provozován na webové adrese www.jarka-nyvltova.cz.
 2. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.
IV. Uzavření smlouvy
 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce. Objednávku nelze učinit pouze telefonicky, je nutné zaslání objednávky e-mailem.
 2. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 3. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.
 4. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.
V. Odstoupení od smlouvy
 1. V případě, že Kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně, tedy když mu bylo objednané zboží doručeno dopravní službou, je lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dní od doručení.
 2. Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:
 • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu nyvltova@gmail.com) s textem: "Já ............. (jméno Kupujícího) jsem dne DD.MM.RRRR uzavřel smlouvu č. (číslo objednávky/faktury) se společností Dům zahrady a.s. V návaznosti na ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy, požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: ...................../......... a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů".]
 • V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.]
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání Kupujícího a jiné zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.
VI. Reklamace zboží
 1. V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností: na e-mailovou adresu nyvltova@gmail.com nebo telefonicky na čísle 602309616
 2. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 3. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:
 • mechanickým poškozením zboží,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • běžným opotřebením zboží.
VIII. Informace o zboží
 1. Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají základní ilustrační charakter - finální barevné provedení závisí na nastavení zařízení, na kterém je kupující vybírá. V případě vytištěných fotografií závisí výsledný vzhled fotografie na způsobu tisku a materiálu, na který je vytištěna.
 2. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.
IX. Platební podmínky
 1. Objednané zboží je možné zaplatit:  
 • platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky.
 • platbou v hotovosti při doručení zboží prodávajícím 
 • 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.
X. Dodací podmínky
 1. Objednané fotografie zašle prodávající kupujícímu elektronicky na e-mail uvedený v objednávce po zaplacení celé částky.

V případě, že si kupující u prodávajícího sjedná i vytištění fotografií, lze vytištěné fotografie převzít 

- osobně (v rámci okresu Liberec předá prodávající kupujícímu vytištěné fotografie osobně v předem dohodnutém termínu)

- zasláním na adresu kupujícího. Způsob dopravy sjedná a potvrdí prodávající s kupujícím e-mailem. Cena dopravy závisí na rozměrech objednaného zboží a ceníku konkrétního dopravce.

2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od [26. 4.2022.]

3. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.

XII. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vložte svůj text...